Podmienky používania a reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

PIETA -  Pohrebná služba s.r.o.,
Mlynské nivy 4120/8, Bratislava

 

Prevádzka / Odberné miesto: PIETA, Čučoriedková ulica 12

 

Adresa: Čučoriedková 12 , Bratislava

IČO:                00602418

IČDPH:          SK2020294100

sme platcami DPH

Tel.: +421 910 486 840
E-mail: e-shop@pieta.sk
Podnikateľský subjekt je registrovaný : Okresný súd Bratislava I.
Oddiel SRO Vložka číslo:  316/B

Čísla účtov v bankách:

SK2302000000000617347012


Zadefinovanie pojmov:

 

Odberateľ – zákazník (registrovaný alebo neregistrovaný) na internetovej stránke www.pieta.sk/eKvetiny, ktorý má možnosť objednať kyticu/veniec alebo iný produkt v akomkoľvek počte na stránke prevádzkovateľa.

 

Príjemca

 • v prípade kvetov a vencov miesto pohrebu, kde ma byt doručená kvetinová výzdoba, údaje ako miesto pohrebu (vrátane mena zosnulého), čas poslednej rozlúčky a dátum sa uvádzajú do detailu objednávky.
 • V prípade iného sortimentu konkrétna osoba, osobné údaje a dodaciu adresu uvádza objednávateľ v detaile objednávky

 

Miesto doručenia

 • V prípade kvetov a vencov miesto pohrebu, kde má byť doručená kvetinová výzdoba, údaje ako miesto pohrebu (vrátane mena zosnulého), čas, dátum sa uvádzajú do detailu objednávky.
 • V prípade iného sortimentu konkrétne miesto, osobné údaje a dodaciu adresu uvádza objednávateľ v detaile objednávky

 

Objednávka – Objednávateľ vyplní objednávku, vypĺňa len údaje, ktoré sú potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi potvrdzujúci email. Zásielka bude doručená až po úhrade, preto by sme Vás chceli požiadať objednávať kytice v dostatočnom predstihu a využívať najmä rýchle možnosti transakcie online.

Doprava:

Pri objednávke si objednávateľ vyberá spomedzi možností dopravy. Na výber má z troch možností:

 • Osobný odber - zdarma (produkt si podľa údajov vydvihne v mieste našej prevádzky na Čučoriedkovej ulici 12 v Bratislave, kde sa preukáže dokladom totožnosti alebo vytlačenou objednávkou)
 • Doprava v rámci BA (s upresnením v rámci objednávky), spoplatnené sumou 12 Eur s DPH. Podmienky na ziskanie dopravy v rámci BA zdarma:
  • Ak je pohreb realizovaný našou pohrebnou službou
  • Ak je nákup kvetín (ikebany/vence) v sume nad 168 Eur s DPH
 • Doprava mimo BA (v súčastnosti doručujeme mimo BA len do okresov Malacky, Pezinok, Senec) - táto doprava je spoplatnená, ceny podľa aktuálneho cenníka sú dostupné v rámci e-shopu

Platba:

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:

 • platobnú bránu GoPay z partnerských slovenských bánk
 • online platobnou kartou

Účty v bankách, ktoré vedie firma sú:

 • VUB: SK2302000000000617347012

 

Platba pomocou platobnej brany GoPay

 

Dodacie podmienky:

 • Objednávky (vence a ikebany) sú doručované od pondelka do soboty, podľa termínov pohrebov, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme.
 • Všetky kytice sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií (ak nejde o špeciálny produkt, čo je vždy uvedené v popise samotného produktu), ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie kytice, pokiaľ to ročné obdobie dovoľuje.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

 • doručí objednanú kyticu podľa objednávky Odberateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.
 • pri odmietnutí / neprevzatí zásielky na adrese doručenia, nakoľko sa jedná o živé kvety sa považuje objednávka za doručenú

 

Odberateľ sa zaväzuje, že:

 • v objednávke uvedie adresu doručenia kytice alebo si kyticu vyzdvihne osobne na odbernom mieste, detail dodacej adresy, meno zosnulého, na ktorého pohreb je kvetinový dar určený, čas a dátum doručenia kytice.
 • Uvedie uvedené údaje pravdivo, čím zabezpečí bezproblémovú realizáciu objednávky
 • v prípade nedoručiteľnej kytice dohodne ďalší postup doručenia, čo najrýchlejším možným kontaktovaním na +421 910 486 840

 

Záruka a reklamácia:

V prípade, že bude doručená poškodená kytica, alebo nie čerstvá, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +421 910 486 840

Reklamačný protokol na stiahnutie nájdete tu

 

STORNO OBJEDNÁVKY

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch. Umožňujeme požiadať o stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením kytíc alebo ikebán telefonicky na čísle +421 910 486 840 a zároveň emailom na e-shop@pieta.sk. Podmienka pre akceptovanie žiadosti o zrušenie objednávky je, aby sa na realizácií objednávky ešte nezačalo pracovať (práca na objednávke začína nákupom kvetov). Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku:

 • ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená pri produkte v e-shope, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení
 • ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti
 • ak za daný produkt nebude v časovom intervale (potrebnom na realizáciu objednávky) zaplatené

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní výhradne na účet, z ktorého prostriedky prišli.

 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

 

Záverečné ustanovenia:

náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianskeho zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, účtovníctva vedenom externou spoločnosťou, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.