+ 421 2 526 311 81-2
Nonstop 24 hodín:
+ 421 904 144 144
 

Zákon o pohrebníctve


131/2010 Z.z. Zákon z 3. marca 2010 o pohrebníctve Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

131

Z Á K O N

z 3. marca 2010

o pohrebníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na

tomto zákone:

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej

správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami

a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej

služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,

1

)

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,

c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé

opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na

prepravu,

d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti

po pochovanie,

e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia,

manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,

f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred

pietnym uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,

g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných

hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

h) konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien

vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

i) transportná rakva je rakva určená na prepravu

a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

j) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na

prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je

možné,

k) konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej sa

ľudské pozostatky pochovajú,

l) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov po

zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom,

okrem spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá je

potrebná medzi úmrtím a pochovaním,

m) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov

alebo ľudských ostatkov počas pohrebného sprievodu,

n) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za

rakvou v rámci obce,

o) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie

spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských

ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom

popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom

mieste,

p) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,

q) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo

ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,

r) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo

ľudských ostatkov v krematóriu,

s) krematórium je budova vybavená zariadeniami ur-

čenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov

a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení

a priestorom na pohrebný obrad,

t) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže

listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením

o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,

u) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj,

rozptylová lúka a vsypová lúka,

v) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,

w) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži

na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,

x) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme,

y) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie

urny s popolom do zeme,

z) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na do-

časné uloženie ľudských pozostatkov,

aa) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je ur-

čené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na

uloženie urny,

ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním

jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami

alebo ľudskými ostatkami do zeme,

Strana 886 Zbierka zákonov č. 131/2010 Čiastka 56

1

) § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.ac) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými

pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím

tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej

rakve,

ad) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré

svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo

viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,

ae) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie

rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými

ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,

af) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta,

kde boli pochované,

ag) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje,

ah) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené

s údržbou hrobového miesta.

Z a  o b c h á  d  z a  n i e  s  ľ u d s k ý m  i  p  o z o s t a  t k a  m  i

a  s  ľ u d s k ý m i  o s t a t k a m i

§ 3

(1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.

(2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo

k ohrozeniu verejného zdravia

2

) alebo verejného poriadku.

(3) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od

úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať;

to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,

3

)

ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

(4) Ľudské pozostatky,  ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia

okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h).

(5) Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody,

časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú

na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa

osobitného predpisu.

4

)

(6) Orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne

alebo výučbové účely, sa musia spopolniť podľa odseku 5.

(7) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť

5

) (ďalej len

„poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“), musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké alebo výučbové účely.

(8) Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa

zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.

(9) Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, antraxom (slezinovou

sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo

inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami

(ďalej len „nebezpečná choroba“), sa musia uložiť len do

vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.

(10) Ak bola osoba v čase úmrtia nakazená nebezpeč-

nou chorobou, lekár,

6

) ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný túto skutočnosť bezodkladne ozná-

miť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

7

)

telefonicky, elektronickou poštou alebo kuriérom.

(11) Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pri

úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný predpis.

8

)

§ 4

(1) Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami

a s ľudskými ostatkami je zakázané

a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo

balzamovať ľudské pozostatky osoby alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia

nakazená nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke

mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním

v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od

úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,

c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské

pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými

ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi

látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú

ochranu podľa osobitného predpisu,

9

)

e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť

sa nezistila,

f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľud-

Čiastka 56 Zbierka zákonov č. 131/2010 Strana 887

2

) § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

3

) Trestný poriadok.

4

) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5

) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6

) § 42 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.

7

) § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

8

) § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

9

) § 44 zákona č. 355/2007 Z. z.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.skými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo

verejnosti.

(2) Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať

o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení,

ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť

10

)

(ďalej len „zdravotnícke zariadenie“), v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom11

) (ďalej len  „zariadenie sociálnych služieb“), na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

12

)

(ďalej len „pracovisko úradu pre dohľad“) a v ich areá-

loch.

§ 5

(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

s celoročným pobytom (ďalej len „poskytovateľ sociálnych služieb“) je povinný

a) ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia

na lôžku,

b) oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe

mŕtveho;

13

) ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje

obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie

sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,

c) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo

obci podľa prílohy č. 1,

d) vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávate-

ľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe,

e) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov

podľa prílohy č. 2,

f) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponú-

kali, nepropagovali a neposkytovali informácie

o pohrebných službách.

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný

a) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia,

ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky

vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať po-

žiadavky uvedené v prílohe č. 3,

b) vypracovať cenník

14

) za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,

c) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred

odovzdaním obstarávateľovi pohrebu; toto označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho

a štatistickému hláseniu o úmrtí

6

) a musí byť také,

aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov,

d) oznámiť úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb,

ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná

starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení

sociálnych služieb,

e) odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov

pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál,

f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo

predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho

vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej

službe na pochovanie,

g) zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej

miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie.

(3) Pracovisko úradu pre dohľad je povinné po vykonaní pitvy zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pred odovzdaním pohrebnej službe boli

a) zašité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky

materiál,

b) označené podľa odseku 2 písm. c).

P r e p r a v a  ľ u d s k ý c h  p o z o s t a t k o v

a  ľ u d s k ý c h  o s t a t k o v

§ 6

(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu

prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento

účel upravenom podľa odseku 2.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských

pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných

komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný

priestor pri teplote do 8

o

C. Ložný priestor musí mať

osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými

na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor

určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

(3) Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí

mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné

a dezinfikovateľné.

(4) Ložný priestor vozidla sa musí dezinfikovať po

každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.

(5) Vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi a jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekčným prípravkom.

(6) Účel využívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí byť vyznačený v osvedčení o evidencii a v technickom osvedčení vozidla.

15

)

Strana 888 Zbierka zákonov č. 131/2010 Čiastka 56

10

) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11

) § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

12

) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých

predpisov v znení neskorších predpisov.

13

) § 116 Občianskeho zákonníka.

14

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

15

) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.(7) Na vozidlo, ktoré je určené na miestnu prepravu

ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

§ 7

(1) Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené

a uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je mož-

né ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy

alebo do transportného vaku. Označenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahovať identifikačné údaje mŕtveho, ktoré zodpovedajú listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu

o úmrtí a musia byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene

ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov

alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva,

16

) ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zmluva“), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.

(3) Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie

je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky

potrebný pas pre mŕtvolu

17

) príslušnej diplomatickej

misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky;

pas pre mŕtvolu sa môže vydať, ak sú splnené všetky

požiadavky platné v štáte, z ktorého sa preprava uskutočňuje, a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú

uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Pas pre mŕtvolu vydáva

a) samosprávny kraj,

b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol

mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou, alebo

c) pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva.

§ 8

Prevádzkovanie pohrebnej služby

(1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.

18

)

(2) Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,

b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do

rakvy,

c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.

(3) Prevádzkovanie pohrebnej služby môže ďalej zahŕňať činnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to

a) predaj rakiev a smútočných potrieb,

b) zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,

c) poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,

ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná

a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie

doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,

6

) ktorý vykonal

prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu,

17

) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky

na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho

tela,

6

) alebo na výzvu Policajného zboru,

c) prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský

plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu,

d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak

bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov

a ľudských ostatkov,

3. dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko alebo do

krematória,

4. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,

5. dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov

do chladiaceho zariadenia,

6. evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky

alebo ľudské ostatky prepravilo,

e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského

plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

f) postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa

údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov

činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

g) mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie

ľudských pozostatkov,

h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do

chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udr-

žanie teploty v rozmedzí od 0

o

C do 5

o

C; ak doba od

zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku

mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo

ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať

ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé

udržanie teploty nižšej ako –10

o

C,

i) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len

do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,

j) zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,

k) mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo

dva transportné vaky,

l) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné

Čiastka 56 Zbierka zákonov č. 131/2010 Strana 889

16

) Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

17

) Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.

18

) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.prostredie,

19

) ktorý nie je v rozpore s etickým  cítením

pozostalých,

m) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu

a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred

pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť

účasť registrovaných cirkví a náboženských

spoločností

20

) (ďalej len „cirkev“) a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

n) poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky

21

) používané  pri manipulácii

s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,

o) vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,

p) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník

pohrebných služieb.

(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie na prevádzkovanie tejto služby využívať chladiace zariadenia

a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení

sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad

a v ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastní-

kom. Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie mať

v nájme alebo vo výpožičke chladiace zariadenia a iné

hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve, správe

alebo užívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia

sociálnych služieb alebo pracoviska úradu pre dohľad,

ak sa nachádzajú v ich areáloch.

(6) Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spá-

chania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služ-

by môže prevziať ľudské pozostatky len s písomným sú-

hlasom orgánu činného v trestnom konaní.

22

)

§ 9

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služ-

by,

b) rozsah poskytovaných služieb,

c) postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d) postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami

a s ľudskými ostatkami vrátane prepravy,

e) spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudský-

mi pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa § 8

ods. 4 písm. d),

f) spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného

ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

plodu,

g) postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.

§ 10

Zriadenie krematória

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má

v územnom konaní o zriadení krematória postavenie

dotknutého orgánu,

23

) vydáva pre územné konanie

o zriadení krematória a kolaudačné konanie o zriadení

krematória záväzné stanovisko.

(2) Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice

pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú

povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré

poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

(3) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok

na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s úpravami v ochrannom pásme

a náhradu za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ krematória. Ak sa

vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ

krematória o náhrade nedohodnú, rozhodne o nej súd.

§ 11

Prevádzkovanie krematória

(1) Prevádzkovanie krematória je živnosťou.

18

)

(2) Prevádzkovanie krematória zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

a ich dočasné uloženie do spopolnenia,

b) spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c) úpravu popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,

ktorá prevádzkuje krematórium (ďalej len „prevádzkovateľ krematória“), je povinná

a) prevziať od pohrebnej služby ľudské pozostatky

a ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,

6

) ktorý vykonal

prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu,

17

) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) viesť evidenciu o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak

bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov

a ľudských ostatkov,

3. doklady o mŕtvom, ktoré sa prevádzkovateľovi

krematória odovzdali,

4. dátum a hodinu uloženia do chladiaceho zariadenia,

5. evidenčné číslo vozidla, ktorým boli ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravené,

6. dátum spopolnenia a číslo záznamu o spopolnení,

Strana 890 Zbierka zákonov č. 131/2010 Čiastka 56

19

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

20

) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

21

) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22

) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.

23

) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.7. dátum výzvy obstarávateľovi pohrebu na prevzatie urny s popolom,

8. dátum vydania urny s popolom vrátane mena,

priezviska a adresy príjemcu,

9. dátum uloženia popola na pohrebisku,

10. dátum likvidácie obrazovej dokumentácie,

c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského

plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

d) v krematóriu spopolňovať len ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,

e) ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až

do spopolnenia do chladiaceho zariadenia, ktoré

spĺňa požiadavky uvedené v § 8 ods.  4 písm.  h),

f) umožniť účasť obstarávateľa pohrebu alebo blízkych osôb v čase konečného uzavretia rakvy a pri jej

vkladaní do žiaroviska kremačnej pece,

g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví

a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

h) zabezpečiť, aby rakva s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bola pred vložením do žiaroviska kremačnej pece vybavená značkou nezničiteľnou ohňom; značka musí obsahovať číslo

záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou vedenou podľa písmena b),

i) zabezpečiť monitorovanie procesu spopolňovania

z dôvodu nezameniteľnosti ľudských pozostatkov

a ľudských ostatkov najneskôr od okamihu koneč-

ného uzavretia rakvy a jej vkladania do žiaroviska

kremačnej pece a uchovávať obrazovú dokumentá-

ciu najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia,

j) uložiť popol spolu so značkou podľa písmena h) do

pevne uzatvárateľnej urny a označiť ju číslom záznamu o spopolnení v súlade s vedenou evidenciou, menom a priezviskom mŕtveho, miestom a dátumom

narodenia, miestom a dátumom úmrtia a spopolnenia,

k) vyzvať obstarávateľa pohrebu na prevzatie urny

a vydať urnu s popolom obstarávateľovi pohrebu

alebo ním písomne splnomocnenej osobe; ak obstarávateľ pohrebu neprevzal urnu s popolom do 12

mesiacov odo dňa spopolnenia, prevádzkovateľ krematória je oprávnený urnu s popolom otvoriť a popol

uložiť do spoločného hrobu na pohrebisku a o postupe je povinný spísať zápisnicu, ktorú musí uchová-

vať po celý čas prevádzkovania krematória,

l) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník

služieb.

(4) Prevádzkovateľ krematória je ďalej povinný

umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do

krematória na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým

poriadkom a plánom pohrebných obradov určených

prevádzkovateľom krematória.

§ 12

Prevádzkový poriadok krematória

Prevádzkový poriadok krematória obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória,

b) postup pri prijímaní ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať,

c) spôsob vedenia evidencie o spopolnených ľudských

pozostatkoch a ľudských ostatkoch podľa § 11 ods. 3

písm. b),

d) spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného

ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

plodu podľa § 11ods. 3 písm. c),

e) spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských

ostatkov do spopolnenia,

f) podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov

a ľudských ostatkov,

g) postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom,

h) postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,

i) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných

a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení

a pracovných nástrojov a pomôcok,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služ-

by do krematória.

§ 13

Balzamovanie a konzervácia

(1) Balzamovanie a konzervácia je živnosťou.

18

)

(2) Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie

zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov na balzamovanie

alebo konzerváciu a ich dočasné uloženie,

b) balzamovanie,

c) konzerváciu,

d) odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných

ľudských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,

ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu (ďalej

len „prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie“), je

povinná

a) prevziať ľudské pozostatky len vtedy, ak je úmrtie

doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,

6

) ktorý vykonal

prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu,

17

) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) viesť evidenciu balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a dátum a miesto úmrtia, rodné číslo, ak

bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov,

3. dátum vydania balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov vrátane mena,

priezviska a adresy príjemcu,

c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania,

d) zabezpečiť dezinfekciu a sterilizáciu pracovných ná-

Čiastka 56 Zbierka zákonov č. 131/2010 Strana 891

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.strojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia,

e) nakladať s odpadmi podľa osobitného predpisu.

4

)

§ 14

Prevádzkový poriadok balzamovania

a konzervácie

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa balzamovania

a konzervácie,

b) spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov podľa § 13 ods. 3

písm. b),

c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,

d) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných

a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení

a pracovných nástrojov a pomôcok.

§ 15

Zriadenie pohrebiska

(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na

pohrebisku v inej obci.

(2) Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území

obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na

rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku

v inej obci.

(3) Rozšírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie

nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom

území

24

) priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami.

(4) Ak má pohrebisko vybudovanú márnicu, musí

byť vybavené chladiacim zariadením podľa § 8 ods. 4

písm. h).

(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má

v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie

dotknutého orgánu,

23

) vydáva pre územné konanie

o zriadení pohrebiska a kolaudačné konanie o zriadení

pohrebiska záväzné stanovisko.

(6) Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov

a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí

obsahovať aj výsledky hydrogeologického prieskumu,

z ktorých je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto

spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má

v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie

dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pô-

sobnosť pri ochrane vôd.

(7) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice

pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú

povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

(8) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok

na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami

v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania

pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ

pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd.

§ 16

Neverejné pohrebisko

Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie prí-

slušníkov cirkví, ktorým vnútorné predpisy neumož-

ňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na pohrebisku. Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa

vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 19 ods. 1

písm. c).

§ 17

Prevádzkovanie pohrebiska

(1) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo

prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

(2) Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom

iného prevádzkovateľa pohrebiska, prevádzkovanie

pohrebiska je živnosťou.

18

)

(3) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b) vykonávanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,

e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,

ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), je povinná

a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať

1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom

mieste,

1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo

ľudských ostatkov s uvedením hrobového

miesta a hĺbky pochovania,

1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu

alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov

obce, ak je nájomcom obec,

1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového

miesta

25

) (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje

o zmene nájomcu,

Strana 892 Zbierka zákonov č. 131/2010 Čiastka 56

24

) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

25

) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum

jej skončenia,

1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitné-

ho predpisu

26

) alebo či ide o vojnový hrob,

27

)

1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá

musí obsahovať údaje o

2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak

sa taký zákaz vydal,

2b) zrušení pohrebiska,

b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví

a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,

d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19

ods. 1,

e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l,

g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa

§ 22,

h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,

4

)

i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník

služieb.

(5) Ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených v odseku 3 povinný

 
Pieta pohrebná služba, s. r. o.

vytvorené v roku 2013
kód: Juraj Nyíri
design: Branislav Beňovič
powered by Atteso