Informácie o mimoriadnej situácii

(COVID-19)

AKTUALIZÁCIA k 24.11.2021

 

Na základe Uznesenia vlády č. 695 z 24.11.2021 (a upresnení Úradu verejného zdravotníctva SR) sa pohrebu môžu zúčastniť blízke osoby, bez kapacitného obmedzenia. Napriek uvedenému, vzhľadom na podlahovú plochu, odporúčame  počet hostí v našej Obradnej sieni PIETA: 20

 

Na základe vyhlášky sa všetky druhy hromadných podujatí (pod ktoré patria aj pohrebné obrady) musia konať v režime "OP":

 

Očkovaní (O):
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 
 
Prekonaní (P):
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu,
 • u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
 
 
Opatrenia pre výkon pohrebného obradu:
 • vstup do priestorov pohrebnej služby a obradnej miestnosti striktne s riadne nasadeným respirátorom (FFP2)
 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:

 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť (kontakty budú podľa vyhlášky po uvedenom čase skartované a nikdy nebudú použité na iné účely ako uvádza vyhláška, v zmysle GDPR)
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov atď.

 

Správa cintorínov a krematória mesta Bratislava uvádza momentálne na svojich webstránkach maximálny povolený počet hostí v obradných sieňach počas obradu: 10. (budeme aktualizovať)